تبلیغات
↯✘ خـط خطـی هـای یـه روانـی ✘↯ - پـروفـآیلـم
اسـم خوشگلــم: فـآطمـه ولـی میتونـی فآطـمه بآنـو صـدام کـنی خخخخ

بچـه هآ منـو بآ اسـم ستـآره مـیشناسن

اهل همیـن حوآلـی ام

سرگرمیـم وب گـردی و گـوش دادن بـه موزیکـه البتـه خـوآب رو جـآ اندآخـتم

متـولد هـفتم خـرداد هسـتم

فیـلم ترسـنآک و طنـز دوسـت دارم

عاشـق سیـنمایی شرلوک هلمز و دزدان دریـآیـی کارائیب هسـتم

البـته بقیـه فیـلم های مـورد علاقـم یـادم نمـیاد

بچـه تـر کـه بودم انیـمیشن  های مورد علافم

جیـمی نوترون - مـولان و یـه عالـمه دیـگه که یـادم نمـیاد

رمـان طنـز و ترسـنآک میـخونـم

وب نویـسی رو دوسـت دآرم

آدم شوخـی هسـتم ( یکـم ) و تقـریبـا جنـبش رو هـم دآرم

گـآهی وقـتا یـکم مغـرور میـشم ، احـسآسـاتـی نیـستم

خـواننـده مـورد علـاقم : اپیـکورباند - بهـزاد لیتـو - سیـجل - جـی جـی -

جیـدال - خلـصه - وانـتونـز - عـرفـآن - تیـک تـاک - آرتـا - یـاس

پـاشـایی ( هـزارسـال دیـگه هـم بگـذره بازم طرفدارش میـمونم )

مهـدی احـمدونـد - میـثم ابـراهیـمی - سـآسـی مانـکن - بـآبک جهـانبخـش

دیـگه نمـیدونم دربـآره خـودم چـی بگم همـینقدر کـآفیـه